Skip to main content

Samen leven,
leren & spelen.

School is je eerste kennismaking met de samenleving. Je wordt er groot. Je leert er vrienden maken. Je leert er samen leven.

Onderwijs voor iedereen

In de groep komt iedereen mee vooruit. Je leert de ander te helpen, je leert je te laten helpen door de ander. De hechte kleine groepen, het bevlogen team van pedagogische vakmensen en het onderlinge contact maken de Joop & Willy Westerweel tot een school waar iedereen vanzelfsprekend meedoet en iedereen op zijn of haar eigen niveau tot bloei komt. 

We bieden onderwijs vanaf 2 jaar. Uw kind kan de hele dag bij ons terecht op de voorschool, school of bij naschoolse opvang als de BSO, de WesterweelAcademie, schoolvoetbal en nog heel veel meer. Samen leven, leren en spelen we in ons mooie gebouw en op het plein.

VOORSCHOOL

Bij ons kunnen ook de allerkleinsten terecht. Op onze voorschool, verzorgd door partner Akros-Impuls, bieden we voor peuters van 2 tot 4 jaar een veilige opstap naar hun start op school. Ze leren het gebouw en de mensen kennen, maar hebben daarin wel hun eigen vleugel en eigen speelplaats, zodat de geborgenheid van de allerkleinsten gegarandeerd blijft.

Met de peuters maken we ook uitstapjes, zoals naar Artis, de kinderboerderij, de speeltuin en natuurlijk jaarlijks een schoolreisje. En ze doen al mee met veel activiteiten van de school, zoals Sinterklaas, Pasen, Iftar, Kerst en het Kinderfeest.

Herkenbaar & vertrouwd

Vanuit onze voorschool, is de overgang van peuters naar kleuters heel vanzelfsprekend, zonder ingrijpende veranderingen voor het kind. De pedagogisch medewerkers van de voorschool en de groepsleerkrachten van de Joop & Willy Westerweel werken samen in deze overgangsfase. Het onderwijs en de thema’s die er in groep 1 langskomen, overlappen met die van de peuters. Daarnaast komt de collega van de voorschool nog een aantal keer per week langs in de nieuwe groep. Zo is de stap naar groep 1 voor de kinderen heel herkenbaar en vertrouwd.  

De voorschool heeft vanuit Akros-Impuls een zorgcoördinator voor de begeleiding van de pedagogisch medewerkers en de peuters. Wanneer een peuter bijna vier jaar is, komt er met toestemming van ouders een overdracht naar de school.

Praktische informatie

Peuters kunnen vier dagdelen per week naar de voorschool. In een groep zitten maximaal 15 kinderen met altijd 2 leidsters.
Voor de uitstapjes en activiteiten vragen we de medewerking van de ouders. 

De voorschool is iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8:15-13:35.
Op woensdag is de voorschool gesloten.

SCHOOL

De Joop & Willy Westerweel is een vreedzame school, waar we samen met de kinderen een samenleving in het klein creëren.

Een plek waar verdraagzaamheid, persoonlijke aandacht en gesprek de basis vormen van ons samenleven. De groepen zijn klein, met gemiddeld 18-24 leerlingen, en het onderlinge contact is nauw. 

De onderbouw bestaat uit groep 1 en 2. De overgang naar de middenbouw wordt in groep 3 ondersteund met de Schakelklas. De Schakelklas is er voor elk kind dat er baat bij heeft. Daar wordt in een kleiner groepsverband gewerkt aan de lesstof van groep 3. In het bijzonder is er aandacht voor lezen en het vergroten van de woordenschat. Zo wordt lezen en de stap naar de bibliotheek voor een mooi boek makkelijk én leuk! 

Gedurende de gehele schoolperiode is er bijzonder veel aandacht voor creativiteit, beweging en zorg. Voor groep 1 t/m 8 staat een bevlogen team vakleerkrachten en een zorgcoördinator klaar. Zij zorgen dat muziek, creativiteit, sport, samenleven en zorg met dezelfde aandacht aan bod komen, als rekenen en taal.

Onderbouw: Groep 1 & 2

In de onderbouw zitten leerlingen in de eerste twee leerjaren, van 2 tot 6 jaar, samen in groepen van gemiddeld 16 tot 24 leerlingen. In de groep wordt er thematisch gewerkt in periodes van 4-6 weken. Thema’s zijn dan bijvoorbeeld winkels, de ruimte, sprookjes, e.d.
Actief leren en interactie staan centraal en er wordt veel aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Het lezen van prentenboeken, speelwerken en werken in kleinere groepjes zijn activiteiten waarbij een (kennis)rijk aanbod aan de orde komt. De leerkrachten nodigen de kinderen uit tot ontwikkeling en groei op hun eigen niveau. De kinderen krijgen een divers educatief programma aangeboden, waar ieder voor zich door uitgedaagd wordt.

Al vanaf de onderbouw is er naast rekenen en taal, aandacht voor bewegingsonderwijs, muziek en spel. De kinderen krijgen twee keer in de week gymles van vakleerkrachten Nick of Frans, daarnaast gaan ze één keer per week met hun eigen docent naar het speellokaal en de grote gymzaal.

Onze gymleerkrachten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van de motorische ontwikkeling. De gymlessen zijn zo ingericht dat elk kind mee kan doen binnen de eigen motorische en fysieke ontwikkeling. Daarnaast spelen de kinderen elke dag twee keer een half uur buiten.

Kinderen houden van zingen en muziek maken. In de onderbouw geeft één keer per twee weken vakleerkracht Tommy een muziekles. In zijn lessen maken improvisatie en samenzang dat elk kind mee kan doen en in de kracht van de groep ontstaan zo kleine meesterwerkjes. Daarnaast besteedt de groepsleerkracht ook veel aandacht aan samen zingen in de klas.

Voor de kinderen uit de peutergroepen en de groepen 1 t/m 3 hebben we een speluitleen. U kunt heel veel verschillende spellen op school komen lenen en er thuis met uw kinderen mee spelen. Maak er gebruik van, maar wees wel voorzichtig en zorg ervoor dat alles netjes, heel en compleet blijft. De speluitleen is open op vrijdagochtend om 08:30 uur.

Midden- & Bovenbouw: groep 3 t/m 8

De kinderen krijgen naast les in de basisvakken lezen, rekenen, schrijven, taal (Nederlands en Engels) en spelling, ook al vanaf groep 3 vakken wereldoriëntatie, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. De woordenschatontwikkeling en -uitbreiding is hieraan gekoppeld. Ook verkeerslessen worden aangeboden en in groep 7 volgt een theoretisch verkeersexamen. Daarnaast is er een aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Kinderen kunnen een dagdeel per week naar het Denklab, een programma voor meer- en hoogbegaafden.

Voor rekenen en wiskunde gebruiken we de methode Getal en Ruimte Junior. 

Het doel van het rekenonderwijs is het voor elk kind bereiken van een zo hoog mogelijk bij hem of haar passend niveau van rekenvaardigheid op de gebieden:

  • hoofdrekenen;
  • handig rekenen en rekenstrategieën;
  • het verkrijgen van inzicht in het toepassen van rekenkundige bewerkingen.

​​Lezen, taal en spelling krijgen bij ons bijzonder veel aandacht. Lezen is van essentieel belang en we stimuleren de kinderen dit zo veel mogelijk te doen. We nodigen kinderen uit om boeken te kiezen die ze leuk en interessant vinden, zodat ze plezier hebben in het lezen. In groep 3 beginnen we met het lezen van eenvoudige woordjes, wat we uitbreiden tot eenvoudige zinnetjes (het aanvankelijk lezen).

Wij maken in groep 3 gebruik van Veilig Leren Lezen, een methode die de mogelijkheid biedt om uit te gaan van verschillende niveaus binnen de groep. ​Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de methode Nieuw Nederland Junior, een nieuwe aanpak voor taalonderwijs, waarbij taal, spelling en lezen slim op elkaar zijn afgestemd. Het gaat om creatief bezig zijn met taal. Als afsluiting van een blok hebben de kinderen een product geschreven. Bijvoorbeeld een reisgids, een pitch, een verhaal of een prentenboek. Op de Joop & Willy Westerweel hebben we een uitgebreide bibliotheek, waar de kinderen bij Rabia terecht kunnen om samen mooie boeken te vinden, te lenen en te verslinden. 

De groepen 7 en 8 doen mee aan de jaarlijkse voorleeswedstrijd en ieder jaar komen tijdens de nationale voorleesdagen bekende Amsterdammers en Nederlanders voorlezen. Zo hebben we in de afgelopen jaren al Ruud Gullit en Marjolein Moorman op bezoek gehad. Ook ouders zijn betrokken bij ons leesonderwijs door samen met kinderen te lezen of voor te lezen.

Sport, kunst & natuur

Bewegingsonderwijs

De lichamelijke ontwikkeling wordt gegeven door onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs Nick en Frans. Kinderen krijgen twee keer per week gymles van 45 minuten. Tijdens de gymles leert elk kind op zijn/haar eigen niveau te bewegen, in een team te sporten, hoe om te gaan met winst en verlies en het eigen zelfvertrouwen verder te ontwikkelen.

Kinderen met problemen in de grove en/of fijne motoriek kunnen een aangepast programma volgen. Aanvankelijk via een gepersonaliseerd programma in de gymlessen. Als dit niet voldoende is kan er motorisch-remedial teaching op school gegeven worden door de vakdocent. Een tweede optie is de samenwerking met Kind & Motoriek. Dit is een kinderoefentherapie die op onze school verzorgd wordt. Een derde optie is het inroepen van externe hulp.

Schoolvoetbal

Voor de school ligt sinds 2020 het Cruijff Court, maar ook al jaren daarvoor werd er fanatiek gevoetbald op het Balboaplein. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 krijgen de gelegenheid om mee te doen aan toernooien en competities tegen andere basisscholen.

Schoolzwemmen

Kinderen die in groep 5 zitten en nog geen zwemdiploma hebben, kunnen via school zwemles krijgen. Dit gebeurt na schooltijd in Sportplaza Mercator onder begeleiding van ouders. Daarnaast is er een aanbod in de schoolvakanties.  

Kunst & Cultuur

Kunst, cultuur en creativiteit is een manier om jezelf en de wereld om je heen te leren kennen. Kinderen zijn graag creatief bezig en zien de meest wonderbaarlijke zaken in alles wat ze aan kunst en cultuur krijgen voorgeschoteld. Op de Joop & Willy Westerweel besteden we hier dan ook heel veel aandacht aan. We proberen zo veel mogelijk verschillende disciplines aan te bieden, zodat kinderen hun creatieve ontwikkeling en hun talenten optimaal kunnen ontplooien.

​Kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen les in beeldende vorming van vakleerkracht Karin. Tijdens haar les krijgen ze uitgebreid de tijd, ruimte, middelen en inspiratie om vorm te geven aan hun eigen creativiteit.
Samen met vakleerkracht Tommy ontwikkelen de kinderen zich in ​groep 1 t/m 8 op muzikaal gebied. In iedereen schuilt een artiest. 

​Ieder schooljaar bezoeken de kinderen culturele instellingen, zoals het Rijks Museum, Van Gogh museum of het Nemo. ​De kinderen uit groep 8 nemen deel aan de Kunstschooldag. Zie voor meer info

Schooltuinlessen

In de stad zijn we soms wat ver van de natuur verwijderd geraakt. Des te belangrijker dat je als kind ook met je poten in de klei staat en de handen in de aarde. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen daarom schooltuinlessen. De lessen beginnen in maart en lopen door tot na de zomer in groep 7. De kinderen verzorgen wekelijks een eigen stukje tuin. De opbrengsten nemen ze mee naar huis. Bereid je dus voor op eindeloze voorraden overheerlijke pompoensoep.

Zorg & Passend onderwijs

Ieder kind is anders en heeft soms ook iets anders nodig. Dat kan variëren van het krijgen van extra uitleg of juist meer uitdaging, tot hulp bij de motorische ontwikkeling of ondersteuning op sociaal emotioneel gebied. De leerkrachten volgen de kinderen en kijken of het aanbod in de groep passend genoeg is. 

Op de Joop & Willy Westerweel is een zorgteam aanwezig voor de vragen die er zijn bij leerkrachten, ouders en kinderen. Ons zorgteam bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten en specialisten, zoals:

  • een schoolpsycholoog;
  • een specialist meer – en hoogbegaafdheid;
  • een gedragsspecialist (sociaal emotionele ontwikkeling);
  • een specialist motorische ontwikkeling;
  • een specialist op het gebied van lezen, taal en rekenen;
  • een specialist remedial teaching.

Dit team wordt gecoördineerd door Heleen, onze adjunct-directeur en zorgcoördinator. Zij onderhoudt ook de contacten met de externe zorgaanbieders zoals de logopedist, ouder- en kindadviseur, orthopedagoog en andere zorgaanbieders. 

Voor meer informatie over onze zorg kunt u ons zorgplan lezen.

NASCHOOL

De Joop & Willy Westerweel is een kindcentrum. Dat betekent dat we, naast voorschool en school, ook naschoolse opvang faciliteren in ons gebouw. We hebben daarvoor de BSO (Buitenschoolse Opvang), de TSO (Tussenschoolse Opvang), diverse naschoolse activiteiten en De Westerweelacademie. Daarnaast werken we samen met de weekendacademie. Hier krijgen kinderen uit groep 8 een passend programma aangeboden, ter ondersteuning van de overgang naar de middelbare school.

TSO & BSO

Alle kinderen eten op school met de leerkracht. Tijdens de pauze van 30 minuten zijn er op het plein vrijwilligers van AKROS-IMPULS om het buitenspelen te begeleiden. Dit doen ze samen met leerkrachten. 

De BSO zit bij ons in het gebouw en wordt ook verzorgd door AKROS-IMPULS. Kinderen kunnen na schooltijd even bijkomen, wat eten en drinken, uitrusten en spelen. Er zijn twee BSO groepen voor kinderen van 4 – 13 jaar.

De WesterweelAcademie

De WesterweelAcademie is een leerzaam en motiverend middagvullend programma voor groep 4 t/m 8, waarin uw kind zich op meerdere vlakken kan ontwikkelen. De academie richt zich op talentontwikkeling en het verbeteren van basisvaardigheden. Elke dag neemt een leerling deel aan twee onderdelen. Voor groep 1 t/m 3 hebben wij een alternatief korter programma dat bestaat uit sport en spel, kunst en natuur.

Basisvaardigheden

Deze lessen worden in kleine groepen (max. 5 leerlingen) gegeven door de coaches van de BijlesAcademie. Vakken die wij aanbieden zijn: rekenen, technisch en begrijpend lezen. Indien van toepassing geven zij ook verdiepingslessen voor extra uitdaging en voor groep 8 het doorstroomproject: po-vo, dat ondersteuning biedt bij de overstap naar de middelbare school.

Talentontwikkeling

Sport: Het extra onderwijs combineren we met een sportprogramma. Onze visie is dat door middel van sport, je leerlingen kan motiveren het beste uit zichzelf te halen, te groeien in sociale vaardigheden en emotionele regulering. Vanuit het sportprogramma bieden wij de leukste sportlessen aan waarbij spelplezier, motorische ontwikkeling en bewegend leren centraal staan.
Zo spelen we al jarenlang met jongens- en meisjesvoetbalteams tegen andere basisscholen en organiseren we zelf competities. Trainingen en wedstrijden vinden na schooltijd plaats onder begeleiding van onze eigen gymdocenten. Voor begeleiding naar wedstrijden vragen we ouders voor extra ondersteuning. Met het mooie Cruijff court voor de deur is het vanzelfsprekend dat we blijven voetballen!

Techniek, kunst, natuur: Techniek en kunst zijn overal om je heen, iedere dag. Door middel van kunst- en techniekonderwijs leren kinderen probleemoplossend, creatief en kritisch denken, én leren ze ook vooral te maken en doen! Ook de schooltuinen kunnen een onderdeel van het programma zijn. Met een leuke kookles met de ingrediënten uit je tuin.

De WesterweelAcademie vindt plaats op maandag t/m donderdag van 14:15 tot 16:30 uur en gaat van start in oktober. De WesterweelAcademie loopt, op studiedagen en vakanties na, het gehele schooljaar tot twee weken voor de zomervakantie. Via school ontvang je na de zomer de mogelijkheid om jouw kind in te schrijven.

Dit programma wordt de komende jaren uitgebreid en is als voorloper onderdeel van het programma school en omgeving van OCW

Adres

Balboaplein 44
1057 VS Amsterdam