Skip to main content

Op de Joop & Willy Westerweel doen we alles samen. Samenwerken met ouders en verzorgers is voor ons dan ook vanzelfsprekend.

Ouders zijn altijd welkom, zonder ouders redden we het niet. Ouders, school en opvang hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk doel. Elke ouder wil het beste voor zijn/haar kind en de school en opvang willen dat ook.

Ouders kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren. Van meegaan met uitstapjes, ondersteunen in de bibliotheek, (voor)lezen, het begeleiden van de kinderredactie van de schoolkrant tot zitting in de ouderraad of medezeggenschapsraad. Ouders die niet uit Nederland komen, ondersteunen we met Nederlandse les bij ons op school, zodat iedereen mee kan draaien op onze school en bij onze activiteiten. 

In alle groepen is er iedere woensdag inloop van 8.15 uur tot 9.00 uur. Ouders kunnen dan samen in de klas met hun kind (speel)werken en leren. Ook kan het zo zijn dat de leerkracht een klassikale les geeft. 

Oudertevredenheid

We willen graag dat ouders tevreden zijn. Als er iets aan de hand is, hopen we dat je ons weet te vinden om samen in gesprek te gaan. Een keer per twee jaar nemen wij onder ouders een enquête af via ‘scholen op de kaart’.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbijeenkomsten

Er worden regelmatig bijeenkomsten voor ouders georganiseerd door de school, ouders zelf of de oudercontactmedewerker. Vier keer per schooljaar is er een informele koffiebijeenkomst met de directie van de school. 

De oudercontactmedewerker is er voor de voorschool en de groepen 1 en 2 en werkt ongeveer 14 uur per week bij ons op school. De oudercontactmedewerker heeft gesprekken met ouders en organiseert bijeenkomsten in de ouderkamer over opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ze heeft contacten met de GGD, Welzijn en andere instanties over cursussen en themabijeenkomsten.

De school beschikt over een ouderkamer waar deze bijeenkomsten kunnen plaatsvinden.

Medezeggenschapsraad

Op de Joop & Willy Westerweelschool bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit maximaal vijf ouders en maximaal vijf personeelsleden die door de ouders en het team zijn gekozen. Uit een gezin mag één ouder zich kandidaat stellen. Regelmatig komen de leden in vergadering bijeen om te praten over de ontwikkelingen op school. De MR heeft op gezette tijden contact met de directie van de school. Verder heeft de MR inzage in alle stukken en moet zij instemmen met de inhoud van de schoolgids. Alle vergaderingen zijn openbaar. Het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad zijn verkrijgbaar bij de directie.

Ouderraad

Binnen de school is de ouderraad (OR) actief. Deze bestaat uit ouders van de school. De OR neemt deel aan het opzetten en uitvoeren van verscheidene feesten, activiteiten en projecten door het schooljaar heen, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, sportdagen en de IFTAR maaltijd.

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen wordt een ouderbijdrage gevraagd. 

Ouderinitiatieven

In 2011 begon een groepje ouders uit de buurt het ouderinitiatief ‘Samen naar de Joop Westerweel’ (nu De Joop & Willy Westerweel). Met succes. Inmiddels is de Joop & Willy Westerweel een echte afspiegeling van de buurt, waar kinderen met allerlei verschillende achtergronden met plezier naar school gaan.

Nog steeds zetten ouders zich in om de school een afspiegeling van de buurt te laten zijn. Ouders zetten zich in om informatie over de school te verspreiden, in gesprek te gaan en aanwezig te zijn bij informatieavonden en rondleidingen.

Je kan ook lid worden van Samen naar de Joop Westerweelschool‘, een besloten Facebook-groep voor de ouders van de Joop & Willy Westerweel. Deze pagina is voortgekomen uit het Samen-naar-school-initiatief. 

In 2024 veranderden we officieel onze naam van De Joop Westwerweelschool naar De Joop & Willy Westerweel. Geheel op initiatief van ouders die uit enthousiasme voor onze school, zich in wilden zetten om in naam en uitstraling te laten zien waar we voor staan. Een school waarin de heldinnen, net zo belangrijk zijn als de helden, waar we samen leven, leren en spelen.

Heb je als ouder behoefte aan meer informatie en wil je in contact komen met de ouders die betrokken zijn bij de verschillende initiatieven? Neem dan contact op via info@jwwesterweel.nl We verbinden je graag met de verschillende ouders. 

Praktische info

Schooltijden maandag t/m vrijdag

School: 8:30 – 14:00

BSO: 14.00 – 18.30 uur

VRIJE DAGEN

Studiedagen schooljaar 2023 – 2024

Dinsdag 26 september
Dinsdag  7 november
Woensdag 22 november
Maandag  12 februari
Dinsdag 2 april
Dinsdag 28 mei
Maandag 24 juni 

Afwijkende schooltijden:

Dinsdag 5 december van 8.00 tot 12.30 uur
Vrijdag 22 december tot 11.30 uur
Vrijdag 19 juli tot 11.30 uur

 

Vakanties schooljaar 2023 – 2024

Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari
Goede vrijdag 29 maart
Pasen 1 april
Meivakantie 27 april t/m 12 mei
Pinksteren 20 mei
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september

Eten en drinken
We gaan ervan uit dat de kinderen ’s ochtends thuis ontbijten. Op school eten we in de ochtend fruit en drinken we water. In de middag eten de kinderen in de klas een een zelf meegenomen gezonde lunch.

​Verjaardag
De kinderen vieren hun verjaardag in de klas. We stimuleren een gezonde traktatie. De afspraak is dat iedere jarige één versnapering per kind mag uitdelen (dus één mandarijn of één appel of doosje rozijnen of klein zakje chips). Aangeraden wordt geen dure uitzonderingen te maken voor de leerkrachten.
Om de traktaties en tussendoortjes zo gezond mogelijk te houden hebben we samen een plan gemaakt met een aantal richtlijnen. 

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is € 50- per schooljaar per kind. De ouders die in de MR zitten zijn belast met het beheer van het ouderfonds. Van de ouderbijdrage worden allerlei zaken betaald, die niet voor rekening komen van het Rijk of de Gemeente. Je moet dan denken aan: Pasen, Kerst, Sint, excursies, schoolreisjes, etc. Bij ons wordt ook het meerdaags schoolreisje in groep 8 uit het ouderfonds betaald en daar wordt dus geen extra bijdrage voor gevraagd. We proberen voor het betalen van onkosten zo min mogelijk een beroep op jullie te doen. In principe wordt alles voldaan uit het ouderfonds. Uitzondering is soms de €2,50 voor een ov-kaart, als je zelf niet in het bezit bent van een ov-kaart voor jouw kind.

Goed om te weten:

  • Deze bijdrage is vrijwillig, en de school prijst zich gelukkig dat iedereen betaalt. Gezien de vele kosten, die wij in het begin van het schooljaar moeten maken, vragen wij de ouders de ouderbijdrage voor eind oktober te betalen. 
  • Bij voorkeur maakt u €50,- over naar ons rekeningnummer: NL51 INGB 0004 8803 36 

t.n.v. ouderfonds Joop Westerweelschool te Amsterdam. Vergeet dan niet in de omschrijving de voor- en achternaam van jouw kind te vermelden en in welke groep het zit. Wil je toch liever contant betalen, dan kan dat bij de groepsleerkracht, Dieke Kerkhof of de directie.

  • Het is ook mogelijk om per maand te betalen. We verzoeken je dan vriendelijk dit iedere eerste maandag van de maand te betalen
  • Wil je de ouderbijdrage toch niet betalen, laat de directie dat dan uiterlijk eind september weten.
  • De gemeente Amsterdam vergoedt de bijdrage van €50,- volledig voor ouders die, in verband met een minimuminkomen, in het bezit zijn van een stadspas voor hun kind.

Stedelijke toelatingsbeleid basisscholen

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van je kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Je meldt jouw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van jullie eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Jouw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van jouw kind en de basisschool.
Wanneer je op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van jouw kind invult, zie je of onze school voor jouw kind een voorrangsschool is. We hebben nog groeimogelijkheden en we kunnen ook kinderen plaatsen die niet in het voorrangsgebied wonen.

Geen voorkeursformulier?
Wanneer je geen voorkeursformulier hebt, kun je hier een blanco versie downloaden.
Ook kun je dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van jouw kind kunnen controleren.

We hopen jullie te mogen verwelkomen op onze school!

Folder Naar de basisschool ’23-24

Folder Starting primary school ’23/’24

 

Schoolgids & documenten

Op deze pagina vindt je diverse documenten om je verder te informeren. Deze kunnen worden gedownload.

Schoolplan 2023-2027

Schoolgids 2023-2024

Zorgplan 2022-2023

Schoolondersteuningsprofiel

Stappenplan gedrag (incl. protocol schorsing en verwijdering)

Adres

Balboaplein 44
1057 VS Amsterdam